Διαθέσιμη στο YouTube η 2η Διαδικτυακή Συζήτηση: Η Ψηφιακή Ετοιμότητα των Υγειονομικών Περιφερειών στην Ελλάδα: Ο ρόλος του smartHEALTH ως καταλύτης στην προώθηση της Ηλεκτρονικής Υγείας

Στη συζήτηση αυτή που πραγματοποιήθηκε την 13 Μαρτίου 2024, εξερευνούμε την ψηφιακή ετοιμότητα των υγειονομικών περιφερειών στην Ελλάδα και τον ρόλο που διαδραματίζει ο κόμβος smartHEALTH στην προώθηση της Ηλεκτρονικής Υγείας. Οι ομιλητές περιγράφουν τη ψηφιακή ετοιμότητα των διαφόρων υγειονομικών περιφερειών, εστιάζοντας στις προκλήσεις και τις δράσεις που αναλαμβάνουν. Επίσης, αναδεικνύουν πώς ο κόμβος smartHEALTH μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη ψηφιακή εξέλιξη των υγειονομικών περιφερειών.