Εναρκτήρια εκδήλωση smartHEALTH

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου 25 εκατομμύρια ΜΜΕ συνθέτουν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Οι ΜΜΕ είναι βαθιά ενσωματωμένες στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα ενώ διαφέρουν ως προς τα επιχειρηματικά μοντέλα, το μέγεθος, το προφίλ, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, καθώς και ως προς τις ανάγκες τους. Παράλληλα, μέσω της στρατηγικής “EU SME Strategy for a […]